Wet- en regelgeving

Privacy

Als uw behandelaar ben ik gebonden aan het beroepsgeheim zoals deze in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) staat beschreven. Dit betekent dat ik geheimhoudingsplichtig tegenover derden ben. Alles wat u met mij bespreekt tijdens de intake of behandeling is van strikt vertrouwelijke aard. Alleen met uw toestemming mag ik gegevens over u verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld aan uw verzekeringsmaatschappij of de Arbodienst. Het beroepsgeheim mag in noodsituaties geschonden worden, bijvoorbeeld wanneer u als cliënt of anderen in gevaar zijn.

Meer informatie over de regels die Praktijk Urbanovich met betrekking tot uw privacy hanteert vindt u in de Privacy Statement van Praktijk Urbanovich voor Psychiatrie en Psychotherapie.

Een aantal van uw gegevens gaat naar de huisarts, de zorgverzekeraar en het DIS.

De huisarts

Het is gebruikelijk dat ik uw huisarts een brief stuur om uw arts op de hoogte te stellen van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, geeft u dit dan tijdens de intake aan. Ik zal uw huisarts dan geen brief sturen. 

Zorgverzekering 

Uw ziektekostenverzekering ontvangt standaard een overzicht met de diagnose in combinatie met de geleverde zorg. De DBC (diagnose behandelcombinatie) is sinds 2008 de basis van zorgvergoeding. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekering uw diagnose kent kunt u een Privacyverklaring voor uw zorgverzekering laten opstellen. In principe moet de zorgverzekering uw zorg ook zonder diagnose vergoeden. Ook kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om de factuur zelf te betalen. 

DIS

DIS staat voor DBC Informatie Systeem. Dit is een centrale instantie waar diagnose behandelcombinaties (DBC’s) verzameld worden. De DBC’s worden versleuteld bewaard en bevatten geen persoonsgegevens. Alle DBC’s moeten aangeleverd worden, ook wanneer u zelf betaalt. Het DIS gebruikt de anonieme gegevens voor het uitvoeren van een aantal wettelijke taken. 

Dossier

Van elke cliënt wordt een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier is niet toegankelijk voor derden. U mag uw dossier inzien en verzoeken om een kopie van uw dossier. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u een schriftelijk verzoek voor indienen. 

Intervisie

Tenslotte: als psychiater heb ik de verplichting om maandelijks te overleggen met een vaste groep collega’s in een zogenaamde intervisiegroep. Tijdens deze intervisie wordt op geanonimiseerde wijze de indicatiestelling en het verloop van de behandeling besproken.

Klachtenregeling

In het geval dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop ik u bejegen kunt u zich in eerste instantie rechtstreeks tot mij richten. Wellicht is er sprake van een misverstand of een ongemak waar we samen een oplossing voor kunnen vinden. Wanneer gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u gebruik maken van de diensten van de Klachtencommissie Arkin en GGZ InGeest. U kunt uw klacht richten aan:

Klachtencommissie Arkin en GGZ inGeest

T.a.v. Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Telefoon: 020 7885140
Fax: 020 7885141
E-mail: klachtencie@ggzingeest.nl of m.spreij@ggzingeest.nl

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde-ggz verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder vindt u de link naar de kwaliteitsstatuut van mijn praktijk: Kwaliteitsstatuut Praktijk Urbanovich